ریاضی 2 (تجربی -یازدهم)

دانلود کتاب :ریاضی2

بارم بندی ریاضی 2 تجربی در وضعیت قرمز

نمونه سوالات امتحانی ریاضی2 را از قسمت پایین  دانلود کنید

—————————————————————————

نمونه سوالات امتحانی ترم اول:

ریاضی2تجربی- هندسه-یازدهم-4-9-96

ریاضی2تجربی- یازدهم+1-6-96

ریاضی2تجربی- یازدهم+2-10-96

ریاضی2تجربی- یازدهم+10-96

ریاضی2تجربی- یازدهم+–10-96

ریاضی2تجربی- یازدهم-2-10-96-سوال و جواب

ریاضی2تجربی- یازدهم-2-10-96-سوال

ریاضی2تجربی- یازدهم-9-10-96

ریاضی2تجربی- یازدهم-10-96

ریاضی2تجربی- یازدهم-16-10-96

ریاضی2تجربی- یازدهم-کردکوی-10-96

ریاضی2تجربی- یازدهم-نرجس-10-96

=============================================

نمونه سوالات امتحانی ترم دوم:

ریاضی 2 یازدهم تجربی -20-1-97

ریاضی2تجربی- یازدهم-3-97-استان خوزستان

ریاضی2تجربی- یازدهم-3-97-استان مازندران

ریاضی2تجربی- یازدهم-3-97-گروه ثامن

ریاضی2تجربی- یازدهم-اردکان-3-3-97

ریاضی2تجربی- یازدهم-زرقان-3-97

ریاضی2تجربی- یازدهم-فارس-19-3-97

ریاضی2تجربی- یازدهم-مشهد-19-3-97