تعمیم مسئله تقسیم زمین – کتاب هندسه دهم

متنی را که در قسمت زیر مطالعه میکنید توسط این حقیر نوشته شده به امید اینکه مورد توجه قرار گیرد (اگر ایرادی درطرح و حل مسئله ملاحظه فرمودید من را با ارائه نقطه نظرات خود آگاه فرمایید.تشکر)

تعمیم مسئله ص68-هندسه دهم