اثبات قضیه پیک – کتاب هندسه دهم

متن زیرتوسط این حقیر نوشته شده به امید اینکه مورد توجه قرار گیرد.

دراینجا تلاش کردم با استناد به چند نکته شهودی روشی متفاوت با سایر روشهای اثبات قضیه پیک را با رنگ بندی مناسب ارائه دهم به علاوه با طرح چند مثال سعی شده درکی مناسب از این قضیه را در ذهن مخاطب ایجاد کنم.

(اگر ایرادی دراثبات قضیه  ملاحظه فرمودید من را با ارائه نقطه نظرات خود آگاه

فرمایید.تشکر)

 

 اثبات قضیه پیک – کتاب هندسه دهم

 

تدریس خصوصی ریاضی

ریاضی

معلم ریاضی

تدریس خصوصی هندسه

تدریس کنکور

تدریس کنکور ریاضی

ریاضی کنکور
تدریس خصوصی دیفرانسیل
تدریس خصوصی ریاضی گسسه
تدریس خصوصی هندسه تحلیلی
تدریس خصوصی ریاضی پایه
تدریس خصوصی ریاضی عمومی

الو ویزا