ریاضیات گسسته(ریاضی-دوازدهم)

دانلود کتاب :ریاضیات گسسته(ریاضی-دوازدهم)

بارم بندی ریاضیات گسسته در وضعیت قرمز

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته را از قسمت پایین  دانلود کنید

نمونه سوالات ترم اول:

========================================

نمونه سوالات ترم دوم: