بارم بندیها

لینک و  شماره پست عنوان پست موضوع پست لینک
88 بارم بندی دوازدهم دروس ریاضی-سال97-98 https://www.instagram.com/p/BtO9CgTgQUE/?utm_medium=copy_link
90 بارم بندی یازدهم دروس ریاضی-سال96-97 https://www.instagram.com/p/BtRGZncAUHL/?utm_medium=copy_link
164 بارم بندی اول متوسطه  اول دروس ریاضی-سال97-96 https://www.instagram.com/p/BxdqH8gJUXy/?utm_medium=copy_link
167 بارم بندی دوازدهم دروس ریاضی-سال97-98 https://www.instagram.com/p/Bxu_jU-JdIH/?utm_medium=copy_link
169 بارم بندی دهم دروس ریاضی-سال97-98 https://www.instagram.com/p/Bx9QorSp3KB/?utm_medium=copy_link