تصویرآموزشی

لینک و  شماره پست عنوان پست موضوع پست لینک
7 تصویر آموزشی اثبات متنی قضیه پیک -هندسه دهم-مثال https://www.instagram.com/p/BmDBImPlf5A/?utm_medium=copy_link
8 تصویر آموزشی حسابان-تعریف نقاط اکسترمم نسبی و مطلق https://www.instagram.com/p/BmQ0jRAHFtu/?utm_medium=copy_link
10 تصویر آموزشی دستگاههای خطی و حالات صفحه نسبت به هم-هندسه تحلیلی – جبرخطی https://www.instagram.com/p/BmQ1ek4Hewg/?utm_medium=copy_link
11 تصویر آموزشی حسابان-تعریف قدیمی نقاط بحرانی نقاط اکسترمم نسبی و مطلق https://www.instagram.com/p/BmQ11hnHiCB/?utm_medium=copy_link
13 تصویر آموزشی جدول تعداد رابطه ها براساس نوع رابطه- ریاضیات گسسته https://www.instagram.com/p/BmTqQvqnafd/?utm_medium=copy_link
36 تصویر آموزشی حسابان-ریاضی- اتحادهای کمکی-مثال https://www.instagram.com/p/BnMmejDlK1J/?utm_medium=copy_link
37 تصویر آموزشی حسابان-مراحل کامل و پیشرفته رسم نمودار تابع https://www.instagram.com/p/BnNvQzal_tO/?utm_medium=copy_link
38 تصویر آموزشی هندسه1 قضیه تقسیم زمین-مثال تکمیلی https://www.instagram.com/p/BnUPhw7FprW/?utm_medium=copy_link
39 تصویر آموزشی هندسه2 – کوتاهترین مسیر https://www.instagram.com/p/BnZXO46ljIm/?utm_medium=copy_link
40 تصویر آموزشی کتاب درسی ریاضی پایه هشتم مدارس بین الملل https://www.instagram.com/p/Bnjko6YAmHt/?utm_medium=copy_link
41 تصویر آموزشی هندسه1 – تفکر ترسیمی-آشنایی با سه نمای اجسام-مثال https://www.instagram.com/p/BnwYpkwFbaF/?utm_medium=copy_link
62 تصویر آموزشی جبرخطی-هندسه3- اثبات و محاسبه ماتریس وارون 2در2 https://www.instagram.com/p/Bp4IXJ1g_Br/?utm_medium=copy_link
63 تصویر آموزشی حسابان- تبدیلات کامل نمودارها(کشیدگی – فشردگی- انتقال-بازتاب-…) https://www.instagram.com/p/Bp82WI6A1fz/?utm_medium=copy_link
64 تصویر آموزشی هندسه3-مثال ضرب ماتریسها و وارون ماتریس 2در2 https://www.instagram.com/p/BqAgCicAxy1/?utm_medium=copy_link
65 تصویر آموزشی هندسه3-مثال ضرب ماتریسها و وارون ماتریس 2در2 https://www.instagram.com/p/BqAgaN8A1RA/?utm_medium=copy_link
66 تصویر آموزشی آمارو احتمال-مثال قوانین احتمال https://www.instagram.com/p/BqMI_Emgx1_/?utm_medium=copy_link
67 تصویر آموزشی آمارو احتمال-مثال قوانین احتمال-احتمال شرطی https://www.instagram.com/p/BqMJzF-golc/?utm_medium=copy_link
68 تصویر آموزشی آمارو احتمال-مثال قوانین احتمال-احتمال شرطی-قانون ضرب احتمال https://www.instagram.com/p/BqMKCVjggfb/?utm_medium=copy_link
69 تصویر آموزشی آمارو احتمال-مثال قوانین احتمال https://www.instagram.com/p/BqMKUiKAIOD/?utm_medium=copy_link
71 تصویر آموزشی هندسه2- نکته دایره https://www.instagram.com/p/BsSXWMhAlwr/?utm_medium=copy_link
72 تصویر آموزشی هندسه1- سوال کاربردی مساحت https://www.instagram.com/p/BsSXvkhAghJ/?utm_medium=copy_link
78 تصویر آموزشی هندسه3-حل سوال کتاب – مکان هندسی https://www.instagram.com/p/BsvJc2Jgt0v/?utm_medium=copy_link
79 تصویر آموزشی سوال نظریه اعداد https://www.instagram.com/p/BsxBy7CgPo6/?utm_medium=copy_link
80 تصویر آموزشی سوال هندسه-دایره https://www.instagram.com/p/BsxTZU2AP8B/?utm_medium=copy_link
82 تصویر آموزشی پاسخ پست79 – نظریه اعداد https://www.instagram.com/p/Bs1KCpUgg13/?utm_medium=copy_link
83 تصویر آموزشی پاسخ پست80 -هندسه-دایره https://www.instagram.com/p/Bs6JRV9Htrt/?utm_medium=copy_link
84 تصویر آموزشی حسابان- روش متفاوت دردامنه و بردتوابع انتقال یافته+مثال https://www.instagram.com/p/BtAzDOGg48L/?utm_medium=copy_link
94 تصویر آموزشی حسابان- نکته-حل معادلات خاص+مثال https://www.instagram.com/p/Btd6vZMAPNp/?utm_medium=copy_link
95 تصویر آموزشی سوال ریاضی- دنباله هندسی https://www.instagram.com/p/BteCd1CAdUq/?utm_medium=copy_link
97 تصویر آموزشی روش استفاده برنامه اکسل برای محاسبه نمرات دانش آموزان https://www.instagram.com/p/BtlLcEhg80f/?utm_medium=copy_link
98 تصویر آموزشی سوال ریاضی-اصل شمارش https://www.instagram.com/p/BtnL5l2Adv2/?utm_medium=copy_link
100 تصویر آموزشی پاسخ سوال ریاضی پست98-اصل شمارش https://www.instagram.com/p/BtqEIQ_ANNn/?utm_medium=copy_link
106 تصویر آموزشی پاسخ سوال ریاضی پست95 – دنباله هندسی https://www.instagram.com/p/Bt3Jgk7A0Gv/?utm_medium=copy_link
112 تصویر آموزشی سوال ریاضی ترکیبیات-شمارش گویها https://www.instagram.com/p/BuT2y1_AayN/?utm_medium=copy_link
116 تصویر آموزشی پاسخ 112سوال ریاضی ترکیبیات-شمارش گویها https://www.instagram.com/p/BueUCLuAbM-/?utm_medium=copy_link
118 تصویر آموزشی سوال آمار واحتمال-ترکیبیات-شمارش-فرمول پاسکال https://www.instagram.com/p/BueZ6IAga49/?utm_medium=copy_link
119 تصویر آموزشی پاسخ 118سوال آمار واحتمال-ترکیبیات-شمارش-فرمول پاسکال https://www.instagram.com/p/Bujd-EPA9d0/?utm_medium=copy_link
121 تصویر آموزشی سوال آمار واحتمال-ترکیبیات-شمارش-بسط دوجمله ای https://www.instagram.com/p/BujnawOA4KB/?utm_medium=copy_link
123 تصویر آموزشی پاسخ121-سوال آمار واحتمال-ترکیبیات-شمارش-بسط دوجمله ای https://www.instagram.com/p/BusTUTQAyIn/?utm_medium=copy_link
124 تصویر آموزشی حسابان سوال -توابع خاص-پاسخ https://www.instagram.com/p/ButRhRUgqNd/?utm_medium=copy_link
125 تصویر آموزشی حسابان سوال -توابع خاص-پاسخ https://www.instagram.com/p/ButR6niAKEN/?utm_medium=copy_link
126 تصویر آموزشی حسابان سوال -توابع خاص-پاسخ https://www.instagram.com/p/ButSFPFgj9o/?utm_medium=copy_link
128 تصویر آموزشی حسابان سوال -توابع خاص-پاسخ https://www.instagram.com/p/Buy6IVmgCP9/?utm_medium=copy_link
130 تصویر آموزشی حسابان- نکته تقسیم چند جمله ایها-مثال https://www.instagram.com/p/Bu1oPRxAQMR/?utm_medium=copy_link
131 تصویر آموزشی حسابان- بهینه سازی -کاربرد مشتق-پیشرفته-استوانه https://www.instagram.com/p/BvFN4PfAP2N/?utm_medium=copy_link
132 تصویر آموزشی هندسه2-جمع بندی فرمولهای فصل3-مثال https://www.instagram.com/p/BvFPexngSsE/?utm_medium=copy_link
133 تصویر آموزشی حسابان- بهینه سازی -کاربرد مشتق-پیشرفته-مخروط https://www.instagram.com/p/BvIZWZEHpLk/?utm_medium=copy_link
134 تصویر آموزشی هندسه3-سوال-هندسه3-کاربرد ماتریسها-پیشرفته-مثال https://www.instagram.com/p/BvOXOblgPXl/?utm_medium=copy_link
135 تصویر آموزشی هندسه3-پاسخ134-سوال-هندسه3-کاربرد ماتریسها-پیشرفته-مثال https://www.instagram.com/p/BvT1WUfAPoe/?utm_medium=copy_link
136 تصویر آموزشی حسابان- حد-هم ارزی ها-مثال https://www.instagram.com/p/BvY3gOtAcpk/?utm_medium=copy_link
148 تصویر آموزشی حسابان- جدول کامل فرمولهای مثلثاتی https://www.instagram.com/p/BwG2wGtgF4J/?utm_medium=copy_link
150 تصویر آموزشی هندسه1-دستور پیک- مساحت-سوال https://www.instagram.com/p/BwYYR84AbiJ/?utm_medium=copy_link
154 تصویر آموزشی هندسه1-دستور پیک- مساحت-پاسخ150 https://www.instagram.com/p/BwqzO6DAbgo/?utm_medium=copy_link