حل سوالات کنکور97 ریاضی

لینک و  شماره پست عنوان پست موضوع پست لینک
142 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال1-ویدیو-حسابان-صفحه مختصات-توابع قدرمطلق دار-مساحت https://www.instagram.com/p/BvzBIMwgFxT/?utm_medium=copy_link
143 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال1-ویدیو-حسابان-صفحه مختصات-توابع قدرمطلق دار-مساحت https://www.instagram.com/p/BvzaddyAS5c/?utm_medium=copy_link
145 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال2-ویدیو-حسابان-فرمول زوال-لگاریتم https://www.instagram.com/p/Bv9GFtvAS0V/?utm_medium=copy_link
146 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال3-ویدیو-حسابان-لگاریتم https://www.instagram.com/p/BwC8hTjASeg/?utm_medium=copy_link
151 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال4-ویدیو-حسابان-نمودار توابع مثلثاتی https://www.instagram.com/p/Bwbe0sKgJVu/?utm_medium=copy_link
153 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال4-تصویر-حسابان-نمودار توابع مثلثاتی https://www.instagram.com/p/BwmdN2TH7ke/?utm_medium=copy_link
156 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال5-ویدیو-حسابان-حل معادله https://www.instagram.com/p/BwzkoRjnzD1/?utm_medium=copy_link
159 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال6-ویدیو-حسابان-اعمال روی تابع-برد تابع https://www.instagram.com/p/Bw92eeAnsAl/?utm_medium=copy_link
160 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال6-تصویر-حسابان-اعمال روی تابع-برد تابع https://www.instagram.com/p/Bw_bqb8HHon/?utm_medium=copy_link
161 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال7-ویدیو-حسابان-تابع یک به یک https://www.instagram.com/p/BxKl4zInTYF/?utm_medium=copy_link
163 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال7-تصویر-حسابان-تابع یک به یک https://www.instagram.com/p/BxXY6OzBVKU/?utm_medium=copy_link
165 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال8-ویدیو-حسابان-حل معادلات مثلثاتی https://www.instagram.com/p/Bxfzxr7J4ru/?utm_medium=copy_link
168 حل سوالات کنکور-ریاضی97 سوال9-ویدیو-حسابان-توابع معکوس مثلثاتی https://www.instagram.com/p/Bx7fgBxJ_ke/?utm_medium=copy_link