ویدیو های متفرقه آموزشی

لینک و  شماره پست عنوان پست موضوع پست لینک
2 ویدیو-حل مساله نیمه عمرمواد – لگاریتم https://www.instagram.com/p/BlQOyCwlx7X/?utm_medium=copy_link
3 ویدیو-اثبات قضیه استوارت قضیه استوارت-هندسه https://www.instagram.com/p/BlQ-39RFW-a/?utm_medium=copy_link
4 ویدیو-معرفی جز صحیح و خواص آن جزصحیح و خواص آن – براکت https://www.instagram.com/p/Bl8Nc6dFgcl/?utm_medium=copy_link_link
5 ویدیو-معرفی جز صحیح و خواص آن جزصحیح و خواص آن – براکت-حل معادله و نامعادله شامل جز صحیح https://www.instagram.com/p/Bl8hZ51FgTv/?utm_medium=copy_link
6 ویدیو معرفی جز صحیح و خواص آن جزصحیح و خواص آن – براکت-حل معادله و نامعادله شامل جز صحیح-دامنه تابع شامل جز صحیح https://www.instagram.com/p/Bl9xUuQF4pE/?utm_medium=copy_link
137 ویدیو-روش رسم سهمی هندسه3-رسم سهمی https://www.instagram.com/p/BveKkkLgO4h/?utm_medium=copy_link
138 عکس-روش رسم سهمی تصویر نهایی پست137 https://www.instagram.com/p/BvhNNb_A41q/?utm_medium=copy_link
139 ویدیو-روش رسم بیضی هندسه3-رسم بیضی https://www.instagram.com/p/BvhlOQ9h5Zj/?utm_medium=copy_link
149 ویدیوی-جمع زاویه های خارجی چند ضلعی هندسه1-ویدیوی عملی جمع زاویه های خارجی چندضلعی https://www.instagram.com/p/BwK5cYNA2aa/?utm_medium=copy_link
166 ویدیو-اثبات حجم هرم ویدیواثبات حجم هرم به کمک اصل کاوالیری https://www.instagram.com/p/BxkhVIVJk0U/?utm_medium=copy_link